شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ ما آزموده ايم در اين شهر بخت خويش بيرون کشيد بايد از اين ورطه رخت خويش
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top