بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ اين روزها در پي فرمان مقام معظم رهبري برخي رسانه ها سعي در تشويق والدين براي افزايش نسل دارند.البته اصل اين ساست کار درستي است و اصولا برنامه کنترل جمعيت کشورهاي مسلمان از نقشه هاي شوم استکبار بوده است.به عقيدهما ايران مشکلي براي اداره يک کشور پر جمعيت ندارد اما در عين حال بايد برنامه اي جامع نيز براي عدالت اجتماعي تو توزيع عادلانهامکانات و فرصتها تدوين شود
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
در واقع بدون تدوين برنامه جامع عدالت جتماعي، افزايش جمعيت بر مشکلات کشور خواهد افزود
ساعت ویکتوریا