شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ اين روزها در پي فرمان مقام معظم رهبري برخي رسانه ها سعي در تشويق والدين براي افزايش نسل دارند.البته اصل اين ساست کار درستي است و اصولا برنامه کنترل جمعيت کشورهاي مسلمان از نقشه هاي شوم استکبار بوده است.به عقيدهما ايران مشکلي براي اداره يک کشور پر جمعيت ندارد اما در عين حال بايد برنامه اي جامع نيز براي عدالت اجتماعي تو توزيع عادلانهامکانات و فرصتها تدوين شود
در واقع بدون تدوين برنامه جامع عدالت جتماعي، افزايش جمعيت بر مشکلات کشور خواهد افزود
mp3 player شوکر
vertical_align_top